ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
📌 ระดับชั้นอนุบาล 2-3
รับสมัคร 20 มี.ค. - 24 มี.ค. 64
มอบตัว 4 เม.ย. 64
คลิกเพิ่มเติม👇
📌 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร 16 - 20 เม.ย. 64
มอบตัว 1 พ.ค. 64
คลิกเพิ่มเติม👇
📌 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร 24 - 28 เม.ย. 64
มอบตัว 8 พ.ค. 64
คลิกเพิ่มเติม👇
หมายเหตุ: นักเรียนที่ต้องการย้ายเข้ามาเรียนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ห้องธุรการชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยมีหลักฐานเพิ่มเติมคือ
1) ใบย้ายจากโรงเรียนเดิม
2) ปพ.1 (ใบเกรด)​
3) สมุดพก
....................................................................
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2564
ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
✏️ อนุบาล 2
เกิดตั้งแต่ 18 พ.ค. 59 ถึง 17 พ.ค. 60
✏️ อนุบาล 3
เกิดตั้งแต่ 18 พ.ค. 60 ถึง 17 พ.ค. 61
✏️ ประถมศึกษาปีที่ 1
เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 57
.................................................................
📌📌 หลักฐานประกอบการรับสมัครเรียน📌📌
ทุกอย่างนำตัวจริงมาพร้อมสำเนา 1 ชุด
1. หลักฐานการจบการศึกษา
หรือ ใบรับรองจาก รร.เดิม (ของป.6 หรือเทียบเท่า)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่ชุด นร. โรงเรียนเดิม(ป.1 และ ป.6) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
4. บัตรประชาชนนักเรียน(ถ้ามี)​ บิดา มารดา ผู้ปกครอง
5. สูติบัตรของนักเรียน
.......................................................................
📌 กรณีนักเรียนและผู้ปกครองเป็นต่างด้าวให้แนบเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา ดังนี้
1. หนังสือเดินทางบิดา มารดา
2. บัตรประจำตัวต่างด้าวบิดา มารดา
3. สูติบัตรของนักเรียน
4. ใบรับรองแพทย์ของนักเรียน รับรองไม่เกิน 1 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง