ข้อมูลครู บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสุพรรณี พุฒิธรรมพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวอุไร อ่องละออ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวรุจิเรข ทับทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวประทัย เพิ่มฉลาด

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายสัญญา สกุลซ้ง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวเบญจวรรณ ชาวส้าน

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุภาวดี วุฒิรัตน์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายโชคทวี วิจิวังสา

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวสุมิตรา บินทสูตร

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางฉวีวรรณ จันทนาม

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุภาณี ศรีหาพล

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวธัญพร หิรัญธนยรัศมี

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นางสาวกัญยรัตน์ ผาแดง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสุรารักษ์ ไชยทองศรี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวธิดาพร แก้วสว่าง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวมณีรัตน์ ประเสริฐผล

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาววรัชญา ตั้งเดชาวุฒิ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอัจฉรา สุวรรณมาลี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวภัคจิรา องค์ศิริพร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายชัชวาล โรจน์วรดิตถ์

ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวเบญจมาส ฤทธิ์ดี

ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางJunalyn Sanchez

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายRomano S.Reyes

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายอภิสิทธิ์ ชราศรี

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสมหญิง โพธิ์ศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางจันทร์เพ็ญ กันตังพันธ์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายสุรกิจ ประเสริฐศรี

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางสาวจิราพัชร เสริมสุขไพศาล

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวปัทมาวดี ธนะโชติ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวสโรชา ศรีธรรม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสมหมาย ท้วมพ่วง

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวกิติยาพร ประดับพร

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
 

นายอรุณ    จาดนอก

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา