ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อบจ.สห.
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ห้องสมุด
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา