วิสัยทัศน์

ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำวัฒนธรรมไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมเทคโนโลยี   ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา