วิสัยทัศน์

ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำวัฒนธรรมไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมเทคโนโลยี   ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง