รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)

1. นายบรรจง              ธนะโชติ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย             เพ็ชรเขียว            ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

3. นายธีระพงษ์            อิสสระกุล            ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

4. นายเชาวรัตน์            สอดห่วง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

5. นายสมชาย             จงกลงาม             ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

6. นายสุบิน                นุชอุดม               ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

7. นายสมคิด               เรืองศรี               ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

8. นายณรงค์               โป๊พัว                ผู้แทนผู้ปกครอง                 กรรมการ

9. นางสาวอุไร             อ่องลออ             ผู้แทนครู                         กรรมการ

10. นายขวัญจิต           ทับน้อย             ผู้แทนองค์กรชุมชน             กรรมการ

11. นายสุนทร             เกิดขมิ้น            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

12. นายประจวบ          นามทองคำ         ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

13. พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                กรรมการ

14. พระน้ำเพชรนิติสาโร                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ

15. นายจุฬพัฒน์         วงค์เมือง          ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา