ประวัติโรงเรียนวัดคลองขวาง

      โรงเรียนวัดคลองขวางตั้งอยู่เลขที่ 34  หมู่ 6   ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2476  ผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้งคือทางราชการกับประชาชน  ในท้องถิ่น แรกเริ่มนั้นใช้ศาลาการเปรียญวัดคลองขวางเป็นสถานที่เรียน โดยมีเจ้าอาวาสวัดคลองขวางเป็นผู้อุปการะต่อมาในปี  พ.ศ. 2506 พระครูชอบเจ้าอาวาสวัดคลองขวาง และนายใช้ -   นางเก็บ จรูญชนม์  คหบดีในตำบลคลองขวาง ได้บริจาคเงินส่วนตัว   50,000  บาท  สมทบกับทางราชการจำนวน  50,000  บาท  รวมเป็นเงิน 100,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข   ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน

     ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2514  ท่านพระครูชอบพร้อมกับคณะกรรมการวัด ได้แบ่งเขตวัดให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอย่างเป็นสัดส่วน   ในจำนวนเนื้อที่ประมาณ  10  ไร่  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง   จากเงินงบประมาณ  ตามแบบ  ป.1 ข  ใต้ถุนเตี้ย   4  ห้องเรียนเป็นหลังที่สอง   ต่อมาในปี พ.ศ. 2520  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  แบบ  017  จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนชนิดถาวรหลังที่  3 และได้ย้ายสถานที่เรียนออกมาจากอาคารเรียนหลังแรกซึ่งอยู่ติดกับวัดออกมาเรียนที่อาคารหลังใหม่   จึงทำให้อาคารหลังเก่าว่างลง  มีผู้ประมูลได้  และได้ถวายเป็นของวัดต่อมา

   ต่อจากนั้นมาจำนวนนักเรียนในโรงเรียนวัดคลองขวางได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับนโยบายให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารหอประชุมโรงเรียน  ทำให้โรงเรียน มีห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ เพียงพอ และมีหอประชุมให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

อาคาร ป.1ข  รื้อถอนแล้ว  นำไม้มาต่อเติมอาคาร  017   และสร้างโรงอาหาร


นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสารด้านการศึกษา